รหัสชุมนุม 50

ชุมนุม เพื่อกันปันความรู้

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน
ครูที่ปรึกษา : นางศิรารัตน์ กรรมสิทธิ์ นางสาวบัญชรี ณ ลำพูน

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม