รหัสชุมนุม 5

ชุมนุม จีนหรรษา

ผู้จัดการชุมนุม : นางพรนัชชา ประยูรหาร
ครูที่ปรึกษา : ครูพรนัชชา ประยูรหาร, ครูศรัญญา นิลดำ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม