รหัสชุมนุม 49

ชุมนุม Book Club

ผู้จัดการชุมนุม : นางธัญธิชา ปัญญา
ครูที่ปรึกษา : นางธัญธิชา ปัญญาและนางสาวชลฌินีมาศ อาบสุวรรณ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม