รหัสชุมนุม 48

ชุมนุม คหกรรมไทยหัวใจวัยรุ่น

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาววีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว
ครูที่ปรึกษา : ครูวีรินทร์ภัทร์ แก้วสมตัว,นางแสงเทียน โกศัย

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม