รหัสชุมนุม 47

ชุมนุม English through the movies

ผู้จัดการชุมนุม : นางนิภา ต๊ะวงศ์ชัย
ครูที่ปรึกษา : ครูนิภา ต๊ะวงศ์ชัย

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม