รหัสชุมนุม 46

ชุมนุม Alevel Math&Chem

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาววรรณพร ชะเต
ครูที่ปรึกษา : ครูอนันท์ อวรรณา ครูวรรณพร ชะเต

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม