รหัสชุมนุม 45

ชุมนุม ดนตรีและดูริยางค์

ผู้จัดการชุมนุม : นายสุริยา เสนาดี
ครูที่ปรึกษา : ครูสุริยา เสนาดี ครูเกษฏา ปัญญา

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม