รหัสชุมนุม 44

ชุมนุม ชุมนุมชีววิทยา

ผู้จัดการชุมนุม : นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์
ครูที่ปรึกษา : นางสราวรัชญ์ เตชวงศ์

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม


1.รับนักเรียนที่มีความถนัดและความสนใจในวิชาชีววิทยา
2.สอนเสริมวิชาชีววิทยา เช่น ชีววิทยา
3.ฝึกทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์