รหัสชุมนุม 43

ชุมนุม 日本語クラブเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

ผู้จัดการชุมนุม : เคโกะ อันโต
ครูที่ปรึกษา : ครูพิมพ์ชนก ปิงสุแสน&ครูKeiko Ando

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม