รหัสชุมนุม 42

ชุมนุม ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาววรพรรณ วัฒนา
ครูที่ปรึกษา : ครูวรพรรณ วัฒนา

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม