รหัสชุมนุม 41

ชุมนุม ติว เติม เต็ม

ผู้จัดการชุมนุม : นางวรารัตน์ จักรดี
ครูที่ปรึกษา : ครูวรารัตน์ จักรดี ครูเกียรติชัย ใจธรรมโรจน์

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม