รหัสชุมนุม 40

ชุมนุม ห้องสมุด

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวกัณชนิภา วุฒินุช
ครูที่ปรึกษา : ครูกัณชนิภา วุฒินุช ครูธัญสุดา แสงทอง

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม