รหัสชุมนุม 4

ชุมนุม Life is a Journey ชีวิตคือการเดินทาง

ผู้จัดการชุมนุม : นายวัชรพงษ์ อินเขียว
ครูที่ปรึกษา : ครูจอมขวัญ โสภา,ครูวัชรพงษ์ อินเขียว,ครูณัฐพนธ์ ยาก๋อง

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนรู้จักการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ

กิจกรรมในชุมนุม
1. จัดทำแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่สนใจ 1 สถานที่ในเขตอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2. เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ที่สนใจ

สถานที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ม.ต้น ห้องแนะแนว 1 อาคาร 5
ม.ปลาย อาคารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน