รหัสชุมนุม 39

ชุมนุม รักภาษาจีน

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาววัชรี อ้ายไชย
ครูที่ปรึกษา : ครูวัชรี อ้ายไชย นางสาวชัชมาพร รักขัน

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม