รหัสชุมนุม 38

ชุมนุม เล่าสู่กันฟัง ภาค2

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาววิมล ภูมิตัน
ครูที่ปรึกษา : นางสาววิมล ภูมิตัน นายกริช บุญนิล

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม