รหัสชุมนุม 37

ชุมนุม ศิลป์สร้างสรรค์

ผู้จัดการชุมนุม : นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
ครูที่ปรึกษา : ครูเพียงนุช ชำนาญเวียง

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม