รหัสชุมนุม 35

ชุมนุม ขนมไทยหลากหลาย

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวธันย์ชนก สุโรพันธ์
ครูที่ปรึกษา : ครูธันย์ชนก สุโรพันธ์

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม