รหัสชุมนุม 34

ชุมนุม portfolio

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาววรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์
ครูที่ปรึกษา : ครูวรรณเพ็ญ จิรธีระพันธ์ ครูณัฐพล หน่อสุวรรณ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม