รหัสชุมนุม 31

ชุมนุม เด็กช่างTWK

ผู้จัดการชุมนุม : นายพิพัฒน์ พลหาญ
ครูที่ปรึกษา : พิพัฒน์ พลหาญ พิสมัย วิศิษฎ์ลานน์

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม