รหัสชุมนุม 30

ชุมนุม เปตอง

ผู้จัดการชุมนุม : นายแย้ง แซ่ฟ้า
ครูที่ปรึกษา : ครูแย้ง แซ่ฟ้า

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม