รหัสชุมนุม 3

ชุมนุม รวมพลคนสร้างศิลป์

ผู้จัดการชุมนุม : นายกบินทร์ เตชวงศ์
ครูที่ปรึกษา : นายกบินทร์ เตชวงศ์

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม