รหัสชุมนุม 29

ชุมนุม อนามัยและอย.น้อย

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวนภสร มาน้อย
ครูที่ปรึกษา : ครูศิรินทร์ทิพย์ จงศิริ ครูรุ่งนภา ธะนะ ครูพชรพล อาวุธ ครูนภสร มาน้อย

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม