รหัสชุมนุม 27

ชุมนุม นักจัดสวนมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์ 2/5

ผู้จัดการชุมนุม : นางรัตติยา วงศ์วุฒิ
ครูที่ปรึกษา : ครูนิรันดร์ วงศ์วุฒิ ครูรัตติยา วงศ์วุฒิ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม