รหัสชุมนุม 26

ชุมนุม เล่าสู่กันฟัง

ผู้จัดการชุมนุม : นางรัตนา อินต๊ะวิยะ
ครูที่ปรึกษา : นางรัตนา อินต๊ะวิยะ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม


เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน