รหัสชุมนุม 24

ชุมนุม ฟุตซอล และ e- sport

ผู้จัดการชุมนุม : ว่าที่ร้อยตรีภูมิพระ ทองเฉลิม
ครูที่ปรึกษา : ว่าที่ ร.ต.ภูมิพระ ทองเฉลิม

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม