รหัสชุมนุม 23

ชุมนุม เด็กดีมีจิตอาสา

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาววรรณภา หาญขว้าง
ครูที่ปรึกษา : นางสาววรรณภา หาญขว้าง

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม