รหัสชุมนุม 22

ชุมนุม บริหารจิต

ผู้จัดการชุมนุม : นายภูริสนันท์ แก้วประภา
ครูที่ปรึกษา : ครูภูริสนันท์ เเก้วประภา

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม