รหัสชุมนุม 21

ชุมนุม กีฬาเพื่อสุขภาพ

ผู้จัดการชุมนุม : ว่าที่ร้อยตรีสุรสีห์ ภูมิประเทศ
ครูที่ปรึกษา : นางธัญญารัตน์ ธิมาไชย, ว่าที่ ร.ต.สุรสีห์ ภูมิประเทศ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม