รหัสชุมนุม 20

ชุมนุม English Song

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวกิ่งกาญจน์ สุยะราช
ครูที่ปรึกษา : ครูกิ่งกาญจน์ สุยะราช

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม