รหัสชุมนุม 2

ชุมนุม โปรแกรมเมอร์น้อย

ผู้จัดการชุมนุม : นายโยธิน ศิริเอ้ย
ครูที่ปรึกษา : ครูโยธิน ศิริเอ้ย

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
2. เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม
3. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการด้านทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
2. นักเรียนได้มีเวทีในการแข่งขันตามความสามารถและความถนัดของตนเอง
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา