รหัสชุมนุม 17

ชุมนุม เสริมคิดคณิตศาสตร์ ม.5

ผู้จัดการชุมนุม : นายนิเวศ ทะลังกา
ครูที่ปรึกษา : ครูนิเวศ ทะลังกา

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม