รหัสชุมนุม 16

ชุมนุม sports for health 1

ผู้จัดการชุมนุม : นางสุลักษณา มูลวัตร
ครูที่ปรึกษา : นายวิเชียร มูลวัตร ,นางสุลักษณา มูลวัตร ,นางจินดา เขื่อนศิริ

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม