รหัสชุมนุม 15

ชุมนุม สนุกกับสะเต็ม

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้ว
ครูที่ปรึกษา : ครูจุฬารัตน์ จินะแก้ว

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม