รหัสชุมนุม 14

ชุมนุม พ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ผู้จัดการชุมนุม : นางศศิธร จันนวล
ครูที่ปรึกษา : ศศิธร จันนวล

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม