รหัสชุมนุม 12

ชุมนุม ไม้ดอกไม้ประดับ

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวเจตสุภา มาน้อย
ครูที่ปรึกษา : ครูเจตสุภา มาน้อย

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม