รหัสชุมนุม 11

ชุมนุม นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

ผู้จัดการชุมนุม : นางณัชชา เรือนมูล
ครูที่ปรึกษา : ครูณัชชา เรือนมูล,ครูชฎาพร บุญนิล

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม


วัตถุประสงค์
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้นได้
2 นักเรียนฝึกปฏิบัติการดูดาวขั้นต้นได้
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อดาราศาสตร์และอวกาศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้นได้
2 นักเรียนฝึกปฏิบัติการดูดาวขั้นต้นได้
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อดาราศาสตร์และอวกาศ
กิจกรรมในชุม
1. ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้น
2. การดูดาวขั้นต้น
3. การเข้าค่ายดาราศาสตร์