รหัสชุมนุม 10

ชุมนุม เพื่อนกัน

ผู้จัดการชุมนุม : นางสาวนฤมล ทองสา
ครูที่ปรึกษา : นางสาวนฤมล ทองสา,นายมณฑล ทะริยะ,นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม