รหัสชุมนุม 1

ชุมนุม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ม.2/8

ผู้จัดการชุมนุม : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์
ครูที่ปรึกษา : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์ , นายไพฑูรย์ ประดิษฐ์

รายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม