วัฒนธรรม/สมรรถนะหลักของโรงเรียนเทิงวิทยาคม

วัฒนธรรมขององค์กร บุคลากรของโรงเรียนเทิงวิทยาคม ยึดหลักการทำงานแบบร่วมมือร่วมใจสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนางานด้วยระบบทีม มีความมุ่งมั่น เสียสละ พัฒนาตนและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอตามหลักการ แนวทางปฏิบัติการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์การวางแผน การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ

สมรรถนะหลักของโรงเรียน :      บุคลากรของโรงเรียนเทิงวิทยาคมต้องมีสมรรถนะหลักดังนี้  
     1. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
     2. เป็นผู้นำทางวิชาการ
     3. เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละเพื่อทำงานให้สำเร็จ
 ปิดหน้าต่างนี้