ปณิธาน (Determination)


สร้างคนเก่ง คนดี สู่สังคมโลก
(Create intelligent and good person for a good world society)

 ปิดหน้าต่างนี้