เป้าหมาย ( GOAL )1. ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาตามกลุ่มสาระอย่างมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร มีนิสัยรักการอ่าน และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการสื่อสารสองภาษา และการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR(Common European Frameworkof Reference for Languages)
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และมีศักยภาพในการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEM Education
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาตามกระบวนการ Isและ Active Learning
8. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)สูงขึ้น
10. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อการฝึกงาน หรือการทำงาน
11. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาค่านิยม 12 ประการและคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
12. ผู้เรียนมีส่วนร่วมร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
13. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
14. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างและหลากหลายของสังคมไทย
15. ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
16. กระบวนการในการกำหนดเป้าหมาย(Goal)วิสัยทัศน์( Vision)และ พันธกิจ(Mission)ที่ชัดเจนและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และความต้องการของ ชุมชน ท้องถิ่น
17. โรงเรียนมีแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้น 6ยุทธศาสตร์หลัก ของกระทรวงศึกษาธิการ
18. บุคลากรในโรงเรียนมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
19. สนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
20. บุคลากรได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมด้านพัฒนาศักยภาพทางภาษา ตามกรอบ CEFR(Common European Framework of Reference for Languages) และ Boot Camp
21. ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา ตามหลักการ PLC
22. การจัดการข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
23. การจัดการข้อมูลสารสนเทศโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
24. โรงเรียนมีภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
25. โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
26. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในการจัดการศึกษาจากเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง
27. โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการและกำกับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
28. โรงเรียนมีการจัดทำพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล(World-Class Standard Curriculum and instruction)
29. โรงเรียนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
30. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
31. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน และท้องถิ่น
32. โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ
33. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
34. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
35. ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
36. ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 ปิดหน้าต่างนี้