ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่   ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่
1.   นายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ ครูใหญ่ 9 กรกฎาคม 2511 - 30 กันยายน 2517
2.   นายทวี กองมงคล ครูใหญ่ 1 ตุลาคม 2517 - 14 พฤษภาคม 2518
3.   นายผดุงเกียรติ ผากา ครูใหญ่ 15 พฤษภาคม 2518 - 21 กันยายน 2520
4.   นายบุญส่ง ไชยราม ครูใหญ่ 22 กันยายน 2520 - 14 สิงหาคม 2521
5.   นายบุญส่ง ไชยราม อาจารย์ใหญ่ 15 สิงหาคม 2521 - 30 กันยายน 2525
6.   นายบุญส่ง ไชยราม ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ตุลาคม 2525 - 14 กุมภาพันธ์ 2526
7.   นายกฤตยา คุณาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 15 กุมภาพันธ์ 2526 - 15 พฤษภาคม 2529
8.   นายชัชวาล อำมาตย์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 16 พฤษภาคม 2529 - 16 ตุลาคม 2531
9.   นายจรูญ ฉ่ำกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน 17 ตุลาคม 2531- 14 ตุลาคม 2533
10.   นายเกษม ฉ่ำกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน 15 ตุลาคม 2533 - 23 กันยายน 2535
11.   นายกิตติโชติ ห้อยยี่ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ตุลาคม 2535 - 31 ตุลาคม 2537
12.   นายสุพจน์ จินันทุยา ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540
13.   นายวชิระ จันทสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2540 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2541
14.   นายทำนอง จีนะเมืองใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
15.   นายสมบัติ ประมวน ผู้อำนวยการโรงเรียน 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552
16.   นายธวัชชัย ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556
17.   นายวังเงิน สุวงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
18.   นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 25 ตุลาคม พ.ศ.2563
19.   นายปิยะ  แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 - 30 กันยายน 2564
20   นายเสกสรร  ทุนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
 ปิดหน้าต่างนี้