ประวัติโรงเรียนเทิงวิทยาคม
โรงเรียนเทิงวิทยาคม ได้รับอนุมัติจัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษา ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 โดยใช้ชื่อว่า " โรงเรียนเทิงศิริวัฒน์วิทยาคม " ตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัดเชียงราย 64 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิง 500 เมตร มีพื้นที่ 64 ไร่เศษ ในปีการศึกษาแรก มีครูจำนวน 3 คน นักเรียน 18 คน นักการภารโรง 1 คน โรงเรียนเทิงศิริวัฒน์วิทยาคม ได้พัฒนาขึ้นมาทุกๆ ปี จำนวนครู นักเรียน นักการภารโรงและอาคารสถานที่เพิ่มมากขึ้น ต่อมาในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2523 ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตามความต้องการของประชาชนผู้ปกครองชาวอำเภอเทิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ทางชมรมผู้ปกครองและครู ได้ซื้อที่ดินมอบให้โรงเรียน เป็นจำนวน 10 ไร่เศษ รวมพื้นที่ของโรงเรียน เป็น 77 ไร่ 29.6 ตารางวา
 ปิดหน้าต่างนี้