บุคคลทั่วไป

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

" กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข "

หลักการ

" กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา


ค้นหากิจกรรม


Ø เข้าระบบไม่ได้
กรุณาติดต่อครูโยธิน ศิริเอ้ย


TEL : 089-8358225
LINE ID : yotin5721


รหัสกิจกรรม : 1099

® เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาโรงเรียนเทิงวิทยาคม ปี 2567

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 3 ชม. ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 450 คน ลงทะเบียน 353 คน

ประเมินผลแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  19/07/2567
» ผู้จัดกิจกรรม : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์

รหัสกิจกรรม : 1098

® เข้าราวมกิจกรรมเสวนา และต้อนรับนายกรัฐมนตรี

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 6 ชม. สมัครด้วยตนเอง

รับสมัคร 800 คน ลงทะเบียน 381 คน

ประเมินผลแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  17/07/2567
» ผู้จัดกิจกรรม : นายวัชรพงษ์ อินเขียว

รหัสกิจกรรม : 1097

® กิจกรรมรักความสะอาด&จิตสาธารณะ

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 1 ชม. สมัครด้วยตนเอง

รับสมัคร 4 คน ลงทะเบียน 4 คน

ประเมินผลแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  16/07/2567
» ผู้จัดกิจกรรม : นางสาวนภสร มาน้อย

รหัสกิจกรรม : 1096

® จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 5 ชม. ลงทะเบียนออนไลน์

รับสมัคร 45 คน ลงทะเบียน 3 คน

ประเมินผลแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  30/09/2567
» ผู้จัดกิจกรรม : นางสาวเทพสิรี ตะนัยศรี

รหัสกิจกรรม : 1095

® ดำเนินกิจกรรมงานจราจรในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ

   ชั่วโมงจิตสาธารณะ 6 ชม. สมัครด้วยตนเอง

รับสมัคร 50 คน ลงทะเบียน 40 คน

ประเมินผลแล้ว


» รับสมัครถึงวันที่  16/07/2567
» ผู้จัดกิจกรรม : นายวัชรพงษ์ อินเขียวโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานกิจการนักเรียน: 0-5379-5539
อีเมล : kitjakran@thoengwit.ac.th
พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย
08-9835-8225
อีเมล : yotin.sir@thoengwit.ac.th